Skip to content

Polityka bezpieczeństwa

 1. Zabezpieczenia techniczne:
  • Dbamy o zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń technicznych, które mają na celu ochronę danych osobowych oraz innych informacji przechowywanych w naszym systemie.
  • Stosujemy aktualne oprogramowanie zabezpieczające, takie jak zapory sieciowe, systemy wykrywania intruzów oraz oprogramowanie antywirusowe, aby zapobiec atakom i utracie danych.
  • Regularnie aktualizujemy nasze systemy i oprogramowanie w celu zapewnienia ochrony przed lukami w zabezpieczeniach.
 2. Dostęp do danych:
  • Dostęp do danych osobowych jest ograniczony tylko do osób upoważnionych, które są zatrudnione w naszej firmie i potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków.
  • Wszyscy pracownicy są szkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i mają świadomość odpowiedzialności związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Szyfrowanie danych:
  • Dane osobowe przesyłane między przeglądarką internetową użytkownika a naszym serwerem są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer) lub innego odpowiedniego protokołu szyfrowania.
  • Dane osobowe przechowywane w naszych systemach są również zaszyfrowane, aby zapewnić dodatkową ochronę w przypadku dostępu nieautoryzowanych osób.
 4. Monitorowanie i audyt bezpieczeństwa:
  • Regularnie monitorujemy nasze systemy w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń i incydentów bezpieczeństwa.
  • Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa, aby ocenić skuteczność naszych zabezpieczeń oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
 5. Zapewnienie poufności danych:
  • Zobowiązujemy się do zachowania poufności wszystkich danych osobowych oraz innych informacji przekazanych nam przez naszych klientów.
  • Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody klienta, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa.
 6. Zarządzanie incydentami:
  • W przypadku wykrycia incydentu bezpieczeństwa, natychmiast podejmujemy odpowiednie działania w celu jego zidentyfikowania, zrozumienia i ograniczenia skutków.
  • Informujemy odpowiednie organy nadzorcze oraz naszych klientów o incydentach bezpieczeństwa, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy.
 7. Szkolenia pracowników:
  • Zapewniamy regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji dla naszych pracowników, aby utrzymać wysoki poziom świadomości i kompetencji w tym zakresie.
Ta polityka bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie ochrony danych naszych klientów oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w naszym sklepie internetowym.